Nu aanmelden

Ontvang gratis achtergrondinformatie over onze leads!

Uw winst vergroten met IT leads?
Volledig transparant en van hoge kwaliteit
Nu direct aanmelden
Meld u aan en ontvang direct gratis informatie over onze leads!

Algemene voorwaarden

Lelinga.nl hanteert het volgende privacy statement zodat duidelijk is welke en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door gebruik te maken van de diensten van lelinga.nl verklaart u bekend en akkoord te zijn gegaan met het privacy statement van lelinga.nl

Persoonsgegevens

Om gebruik te maken van aanvullende diensten van lelinga.nl dient u informatie en persoonsgegevens op te geven via de Website. Lelinga.nl informeert u door middel van dit privacy statement over hoe lelinga.nl deze gegevens opslaat en verwerkt en met welke doeleinden dit gebeurt.

Verplichte persoonsgegevens

Verplichte (persoons)gegevens die u dient op te geven voor het gebruik van lelinga.nl zijn:

  • Uw naam;
  • Uw locatie;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw bedrijfsnaam;

Deze informatie slaat lelinga.nl op wanneer u de diensten van lelinga.nl gebruikt.

Aanvullende persoonsgegevens

Naast de verplichte persoonsgegevens kunt u ook facultatief aanvullende persoonsgegevens opgeven. Deze gegevens zullen uitsluitend door lelinga.nl worden gebruikt de door lelinga.nl te leveren diensten uit te voeren.

Alle informatie die u invult via de Website zal door lelinga.nl worden opgeslagen.

Berichtuitwisseling

Alle berichten die u via de Website verstuurt naar lelinga.nl worden opgeslagen op de servers van lelinga.nl. Lelinga.nl zal deze berichtenuitwisseling niet inzichtelijk maken, tenzij lelinga.nl daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht.

Aanvullende informatie

Lelinga.nl verzamelt aanvullende informatie over uw gebruik van de Website. Uw IP-adres, besturingssysteem en dergelijke worden geregistreerd. Hiermee verkrijgt lelinga.nl inzicht in het gebruik van de diensten en hoe deze verbeterd kan worden.

Doeleinden

Lelinga.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  • De dienstverlening te verzorgen;
  • Om u te informeren over (nieuwe) dienstverlening;
  • De dienstverlening te verbeteren;
  • Fraude en misbruik tegen te gaan;
  • Uw persoonsgegevens aan derden te geven indien daar een wettelijke plicht toe ontstaat.

Beveiliging

Lelinga.nl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Opgeslagen persoonsgegevens worden adequaat beveiligd, zover de stand der techniek dit mogelijk maakt.

Wijziging & inzage

Lelinga.nl is gerechtigd om te allen tijden wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien lelinga.nl overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de Website.

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u een dergelijke verzoek kenbaar maakt, zal lelinga.nl binnen 4 weken voldoen aan uw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien lelinga.nl overgaat op een derde partij of dat lelinga.nl fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan lelinga.nl (info@lelinga.nl) kenbaar te maken.